Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Douka Ravine