Υμηττός

Πηγάδι του Προφήτη Ηλία

Ο καθηγητής Σπύρος Λέκκας μελέτησε το πηγάδι του Προφήτη Ηλία και δημοσίευσε τα ευρήματα του στην «Αρχαιογνωσία» (1).

Ο Σπύρος Λέκκας σημειώνει :

Ο προφήτης Ηλίας είναι ένας ορεινός όγκος που καλύπτεται από μάρμαρα, αλλά η περιοχή των ναών αποτελεί ένα μικρό τεκτονικό βύθισμα όπου έχουν διατηρηθεί μικρής έκτασης μεταλπικά ιζήματα. Επιφανειακά το βύθισμα αυτό καλύπτεται από αλλουβιακές προσχώσεις μικρού πάχους ενώ κάτω από αυτές απαντούν ψαμμίτες των οποίων το μεγαλύτερο πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 – 20 μ…

Μέσα στα μεταλπικά ιζήματα του τεκτονικού βυθίσματος δημιουργείται τοπικός μικρής δυναμικότητας υδροφόρος ορίζοντας τον οποίον γνώριζαν πολύ καλά οι κατασκευαστές του φρέατος και ιδιαίτερα γνώριζαν ότι αν το πηγάδι συναντούσε στο βάθος τα μάρμαρα δεν θα συγκρατούσε νερό γιατί το νερό μέσω των διερρηγμένων μαρμάρων θα έφθανε στη στάθμη της θάλασσας …

pigadi

Ο Σπύρος Λέκκας σημειώνει επίσης κάποια ενδιαφέροντα κατασκευαστικά στοιχεία για το πηγάδι. Ειδικότερα

Τα τοιχώματα του φρέατος στα ανώτερα στρώματα στηρίζονται με ασύνδετη λιθορριπή. Πρέπει να σημειωθεί η παρουσία στοάς, η οποία έχει μήκος μεγαλύτερο των 30 μ. πλάτους 0.8 μ και ύψος 1.8μ. Η στοά είναι χτισμένη καθ’ όλο το μήκος της. Σήμερα η στοά βρίσκεται στην ακόρεστη ζώνη, περί τα 50 εκ. πάνω από τη στάθμη του νερού…

pigadi2
Σχηματική τομή του φρέατος «Προφήτης Ηλίας»

(1) Σπύρος Λέκκας, «Οι υδρογεωλογικές γνώσεις των αρχαίων όπως συμπεραίνονται από τα αρχαία φρέατα ανατολικά του Υμηττού». Αρχαιογνωσία τόμος 11, 2001 – 2002, Αθήνα 2002.