Υμηττός

Πηγάδι Σέσι

Ο καθ. Σπύρος Λέκκας υπογραμμίζοντας τις εξαιρετικές υδρεωλογικές γνώσεις των αρχαίων σημειώνει (1)

οι κατασκευαστές του φρέατος γνώριζαν καλά τις υδρεωλογικές συνθήκες της περιοχής και την υδρεολογική συμπεριφορά των σχηματισμών της ώστε προτίμησαν την κατασκευή του φρέατος στους περιδοτίτες οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα από αυτή των σχιστολίθων. Επίσης είναι βέβαιο ότι γνώριζαν ότι αν το φρέαρ συναντούσε το μάρμαρα, δε θα συγκρατούσε νερό, διότι δια μέσου των μαρμάρων η στάθμη του νερού θα έφθανε στο επίπεδο της θάλασσας

Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φρέατος ο καθ. Σπύρος Λέκκας υπογραμμίζει ότι

…Από την επιφάνεια του εδάφους και μέχρι ένα βάθος 3,2 μ, το πηγάδι είναι κτισμένο με ασύνδετη λιθορριπή για να συγκρατεί τα τοιχώματα που είναι σαθρά και αποτελούνται από προσχώσεις και εξαλλοιωμένο μανδύα περιδοτιτών. Εκεί που οι περιδοτίτες είναι συμπαγείς, το πηγάδι παραμένει άκτιστο

sesi well plan

Στο κέντρο του οροπεδίου του Σέσι υπάρχει μια επιμήκης τεκτονική ημιτάφρος με διεύθυνση περίπου βορράς – νότος που καλύπτεται από πετρώματα που ανήκουν στο αλλόχθονο σύστημα της Αττικής (ενότητα Λαυρίου – Αττικής) με επικρατέστερα πετρώματα σχιστόλιθους και υπερβασικά εκριξιγενή (περιδοτίτες) που σχηματίζουν την καλλιεργήσιμη έκταση της περιοχής όπου βρίσκεται το πηγάδι» 

Έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ότι η θέση των αρχαίων πηγαδιών δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δρόμων. Είναι επομένως φανερό ότι από το σημείο αυτό περνούσε κύρια οδός της αρχαιότητας που διέσχιζε το βουνό από δυσμάς προς ανατολάς. Πιθανότατα να πρόκειται για κλάδο της αρχαίας Σφηττίας Οδού.

(1) Σπύρος Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,   «Οι υδρογεωλογικές γνώσεις των αρχαίων όπως συμπεραίνονται από τα αρχαία φρέατα ανατολικά του Υμηττού». Αρχαιογνωσία τόμος 11, 2001 – 2002, Αθήνα 2002