Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Lamprika / Kitsi – Thiti