Mount Hymettos

Thapsia garganica

Apiaceae

Photographs by Stavros Apostolou