Mount Hymettos

Stachys cretica

Lamiaceae

Photographs by Stavros Apostolou