Mount Hymettos

Sonchus bulbosus

Asteraceae

Photographs by Stavros Apostolou