Mount Hymettos

Scorzonera sublanata

Asteraceae

Photographs by Stavros Apostolou