Mount Hymettos

Scorzonera mollis

Asteraceae

Photographs by Stavros Apostolou