Mount Hymettos

Scaligeria cretica

Apiaceae

Photographs by Stavros Apostolou