Mount Hymettos

Salvia fruticosa

Lamiaceae

Photographs by Stavros Apostolou and George Sfikas