Mount Hymettos

Plantago lanceolata

Plantaginacea

Photograph by Stavros Apostolou