Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Pistacia lentiscus

Anacardiaceae

Photographs by Stavros Apostolou