Mount Hymettos

Pistacia lentiscus

Anacardiaceae

Photographs by Stavros Apostolou