Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Phlomis fruticosa

Lamiaceae

Photographs by Stavros Apostolou