Mount Hymettos

Phlomis fruticosa

Lamiaceae

Photographs by Stavros Apostolou