Mount Hymettos

Phillyrea latifolia

Oleaceae

Photographs by Stavros Apostolou