Mount Hymettos

Paronychia macrosepala

Caryophyllaceae

Photographs by Stavros Apostolou