Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Osyris alba

Santalaceae

Photographs by Stavros Apostolou