Mount Hymettos

Osyris alba

Santalaceae

Photographs by Stavros Apostolou