Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Opopanax hispidus

Apiaceae

Photographs by Stavros Apostolou