Mount Hymettos

Opopanax hispidus

Apiaceae

Photographs by Stavros Apostolou