Mount Hymettos

Onosma kaheirei

Boraginaceae

Photographs by Stavros Apostolou