Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Onosma graeca

Boraginaceae

Photographs by Stavros Apostolou