Mount Hymettos

Onosma graeca

Boraginaceae

Photographs by Stavros Apostolou