Mount Hymettos

Medicago coronata

Fabaceae

Photographs by Stavros Apostolou