Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Iris tuberosa

Iridaceae

Photographs by Stavros Apostolou