Mount Hymettos

Gagea graeca

Liliaceae

Photographs by Stavros Apostolou and Fleur Pavlidis