Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Euphorbia apios

Euphorbiaceae

Annual

Phtographs by Stavros Apostolou