Mount Hymettos

Euphorbia apios

Euphorbiaceae

Annual

Phtographs by Stavros Apostolou