Mount Hymettos

Euphorbia acanthothamnos

Euphorbiaceae

Photographs by Stavros Apostolou