Mount Hymettos

Erodium malacoides

Geraniaceae

Photographs by Stavros Apostolou