Mount Hymettos

Euphorbia myrsinites

Euphorbiaceae

Photographs by Stavros Apostolou