Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Euphorbia characias

Euphorbiaceae

Photographs by Stavros Apostolou