Mount Hymettos

Euphorbia characias

Euphorbiaceae

Photographs by Stavros Apostolou