Mount Hymettos

Anacamptis pyramidalis

Orchidaceae

 

Photographs by Stavros Apostolou