Mount Hymettos

Echinops sphaerocephalus

Asteraceae

Annual

Photographs by Stavros Apostolou