Mount Hymettos

Dianthus serratifolius

Caryophyllaceae

Photographs by Stavros Apostolou