Mount Hymettos

Daucus carota

Apiaceae

Biennial

Photographs by Stavros Apostolou