Mount Hymettos

Cephalaria ambrosioides

Caprifoliaceae

Photographs by Stavros Apostolou