Mount Hymettos

Bupleurum gracile

Apiaceae

Photographs by Stavros Apostolou