Mount Hymettos

Ballota acetabulosa

Lamiaceae

Perennial

Photographs by Stavros Apostolou