Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Asparagus acutifolius

Asparagaceae

Perennial

Photographs by Stavros Apostolou