Mount Hymettos

Asparagus acutifolius

Asparagaceae

Perennial

Photographs by Stavros Apostolou