Mount Hymettos

Aristolochia microstoma

Aristolochiaceae

Perennial

Photographs by Stavros Apostolou