Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Allium hymettium

Amaryllidaceae

Photographs by Stavros Apostolou