Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Sesi – Tripia Spilia