Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Sfittia Odos