Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Stavros – Neifytou Column – Foros