Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Koutouki Cave