Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Profitis Ilias Well