Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Roman era Quarry