Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

The church of Profitis Ilias