Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Saint Triada – Steiria Odos